1. EBS Sp. z o. o. udziela Gwarancji na poprawne działanie Produktów (z zastrzeżeniem pkt. 4, 13, 14 i 20) przez okres 24 miesięcy. Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu zakupu (faktury VAT). Okres 24 miesięcy gwarancji obowiązuje dla Produktów, dla których dokument zakupu został wystawiony z datą począwszy od 1 lutego 2019 roku. Ujawnione w okresie gwarancji usterki będą usunięte bezpłatnie przez serwis EBS.
  2. Niniejszą gwarancją objęte są usterki Produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi dla Produktów sprzedanych przez EBS.

  EBS Sp. z o. o.
  ul. Bronisława Czecha 59
  04-555 Warszawa
  Informacja, przyjęcia: +48 22 518 84 00 wew. 425; +48 505 264 997
  Porady Techniczne: +48 22 518 84 00 wew. 424
  Kontakt e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona www: www.ebssmart.com

  3. Dokument zakupu (faktura VAT) stanowi jedyną podstawę do realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji.
  4. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje i przeglądy Produktu, a w szczególności czyszczenie, regulacje, sprawdzenie działania, korekta błędów obsługi lub programowania parametrów użytkownika oraz inne czynności, do których wykonania uprawniony jest użytkownik. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów Produktu, takich jak jednostki drukujące, baterie i akumulatory oraz innych części posiadających określony czas działania itp.
  5. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest przedstawienie w chwili zwracania się o usługę gwarancyjną łącznie:
            a. ważnego dowodu zakupu Produktu,
            b. wadliwego Produktu,
            c. opisu uszkodzenia.
  6. Gwarancja zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji, w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu Produktu.
  7. Kupujący dostarcza Produkt do Serwisu na swój koszt. Dostarczając Produkt do Serwisu, a w szczególności przesyłając go przez osoby trzecie, Kupujący zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie opakowanie. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia Produktu wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie Kupującego.
  8. Dostarczony do Serwisu Produkt musi spełniać podstawowe normy higieniczne. Jeśli Produkt nie spełnia takich norm czynności podjęte przez Serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy nie wchodzą w zakres usługi gwarancyjnej i jako takie noszą charakter czynności odpłatnych wg cennika. Serwis może uzależnić wypełnienie obowiązków wynikających z gwarancji od podjęcia w/w czynności.
  9. Usterka zgłoszona w okresie gwarancji, o którym mowa w pkt. 1 będzie usunięta przez Serwis w terminie 14 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia Produktu do Serwisu. Termin usunięcia usterki może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części niezbędnych do wykonania naprawy.
  10. Jeżeli tylko część Produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części Produktu działającej zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi, uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części Produktu.
  11. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy jeżeli:
           a. W okresie gwarancji, o którym mowa w pkt. 1, Serwis dokona trzech napraw gwarancyjnych, a Produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
           b. Serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
  Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana Produktu na ten sam typ jest niemożliwa EBS wymienia produkt na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie również uważa się za wykonanie obowiązków gwaranta.
  12. Serwis dokona wymiany produktu na nowy w terminie uzgodnionym z Kupującym nie dłuższy niż 21 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po dniu zwrotu przez Kupującego wadliwego Produktu w całości (wraz z wyposażeniem). Przy wymianie Produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Kupującego elementów.
  13. Gwarancją nie są objęte Produkty z uszkodzeniami mechanicznymi lub elektrycznymi nie powstałymi z powodów obciążających producenta, o których mowa w pkt.2 a szczególności
          a. Produkty z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu i przeładunku.
          b. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym używaniem, lub używaniem Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa.
          c. Produkty uszkodzone na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy tez innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, zalania cieczą, przepięć w sieci energetycznej lub/i telekomunikacyjnej, podłączenia do sieci energetycznej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi.
          d. Produkt, który nie został dostarczony do serwisu gwaranta w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe, folie, metalizowane folie antyelektrostatyczne na dyski twarde, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.) i z tego powodu uległ uszkodzeniu.
  14. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w razie:
          a. dokonywania napraw lub przeróbek, zmian, dostrojeń naruszających plombę gwarancyjną przez osoby nieupoważnione przez Producenta,
          b. używania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi.
  15. Producent – EBS, Serwisy, firmy handlowe, które sprzedały Produkt, oraz ich filie i oddziały nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowych / eksportowych na części zamienne lub innych przepisów prawnych, nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie napraw czy też negatywnych skutków zaistnienia siły wyższej.
  16. Wszelkie wadliwe produkty lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością właściwego Serwisu.
  17. Producent - EBS, Serwisy, firmy handlowe, które sprzedały Produkt, oraz ich filie i oddziały nie będą odpowiadać wobec Kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Produktu oraz nie będą odpowiadać za szkody spowodowane wadami Produktu.
  18. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią Produktu.
  19. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne lub powstałe na skutek niewłaściwego montażu, używania niezgodnego z przeznaczeniem mogą być usunięte TYLKO NA KOSZT UŻYTKOWNIKA.
  20. Przegląd techniczny sprawnego Produktu przesłanego do naprawy gwarancyjnej, jeśli wymagało to jedynie wykonania czynności leżących po stronie użytkownika (opisanych w instrukcji) jest ODPŁATNY.
  21. Na wymienione w okresie gwarancji elementy i podzespoły nie udziela się indywidualnej gwarancji. W przypadku ich uszkodzenia w okresie gwarancji Produktu, zostaną one naprawione lub wymienione w ramach ogólnej gwarancji wyrobu.
  22. Szczegółowe, niewymienione w tym dokumencie, obowiązki Kupującego i Producenta z tytułu gwarancji regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  23. Produkty poza gwarancyjne podlegają opłacie za zdiagnozowanie. Ewentualna naprawa odbywa się, po uzgodnieniu z Kupującym, TYLKO NA KOSZT UŻYTKOWNIKA.
  24. Jako producent urządzeń, EBS nie ponosi odpowiedzialności za błędy i nieprawidłowe działanie oprogramowania zakupionego na oddzielnej licencji oraz za szkody/straty będące następstwem używania lub niemożności używania któregokolwiek z systemów.
  25. Powyższe warunki Gwarancji obowiązują od dnia 1 lutego 2019 roku.